aktualności

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół

oraz wesołego Alleluja.

Życzy Zespół NOSTRA

Klaster Nowoczesnych Systemów Transportowych ser­decz­nie za­pra­sza wszyst­kich­ chęt­nych do za­po­zna­nia się z ulotką in­for­ma­cyj­na dla pro­jek­tu "Ze stra­te­gią, bez stresu do ryn­ko­we­go sukcesu".

Krótki opis pro­jek­tu:
Cech Rze­miosł Różnych i Przed­się­bior­czo­ści w Bytomiu w part­ner­stwie z Grupą Gumułka -Eu­ro­edu­ka­cja Sp. z o.o. z sie­dzi­bą w Ka­to­wi­cach re­ali­zu­je projekt po­le­ga­ją­cy na wdro­że­niu wspar­cia do­rad­cze­go skie­ro­wa­ne­go do 48 firm o sta­tu­sie MMŚP z terenu woj.ślą­skie­go. Zakłada się, iż udzie­lo­ne do­radz­two prze­ło­ży się na zwrost liczby MMŚP wy­ko­rzy­stu­ją­cych wspar­cie part­ne­rów spo­łecz­nych przy re­ali­za­cji działań wspie­ra­ją­cych rozwój przed­się­biorstw, w tym po­zwa­la­ją­cych na efek­tyw­ne wy­ko­rzy­sta­nie podmio­to­wych sys­te­mów fi­nan­so­wa­nia w re­gio­nach. Grupę objętą wspar­ciem pro­jek­to­wym sta­no­wić będą firmy z woj. ślą­skie­go zrze­szo­ne w ramach Cechu, jak również firmy ko­ope­ru­ją­ce z woj. ślą­skie­go. Wa­run­kiem uczest­nic­twa w pro­jek­cie jest wpłata przez MMŚP wkładu wła­sne­go w wy­so­ko­ści 10% war­to­ści wspar­cia do­rad­cze­go.
Wspar­cie będzie re­ali­zo­wa­ne w ter­mi­nie od 01.09.2018r. do 31.08.2020r.

Aby do­wie­dzieć się więcej za­pra­sza­my do od­wie­dze­nia strony in­ter­ne­to­wej: http://www.cech.bytom.pl/pro­jek­ty­/16-pro­jek­ty­-ze­-stra­te­gia­-be­z-stre­su­-do­-ryn­ko­we­go­-suk­ce­su.html

Pozdrawiamy

Zespół NOSTRA

Ruszyły prace nad Krajowym Systemem Poboru Opłat. Nowy Krajowy System Poboru Opłat z dróg krajowych powinien powstać i zostać wprowadzony w ciągu dwudziestu kilku miesięcy - zapowiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski podczas wspólnej konferencji z szefem resortu infrastruktury Andrzejem Adamczykiem.

Nowy system, oparty na najnowszych technologiach, ma zapewnić tańsze i bezpieczniejsze pobieranie opłat i niezakłócony wpływ środków do budżetu państwa. Ma on być także wygodniejszy w obsłudze dla kierowców i stworzony tak, aby można było go rozbudować o nowe moduły i funkcjonalności.

Minister Adamczyk wyraził nadzieję, że do nowego systemu dołączą również koncesjonariusze zarządzający autostradami: A2, A4 i A1. Poinformował także, że do 12 XI tego roku wpływy z tytułu opłat drogowych pobieranych od kierowców wyniosły 36,6 mln zł. Środki te zasiliły już rachunek Krajowego Funduszu Drogowego.

Źródło: Polska Gazeta Transportowa

POZDRAWIAMY

ZESPÓŁ NOSTRA

kartka

Ruszyła rekrutacja do projektu: Politechnika Śląska jako centrum badań w obszarze kształcenia na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego.

Głównym celem projektu jest wzrost jakości i efektywności kształcenia dostosowanego do potrzeb Przemysłu 4.0 w firmach produkcyjnych branży motoryzacyjnej poprzez opracowanie i przetestowanie 5 programów kształcenia na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Weryfikacja w praktyce wstępnych założeń pozwoli na wyciągnięcie wniosków i wypracowanie rekomendacji dla rozwiązań systemowych w tym zakresie.

Całkowita wartość projektu: 4 260 209,50 zł, wkład Funduszy Europejskich 4 132 403,21 zł

W ramach projektu, który będzie realizowany na naszej uczelni, zaplanowano opracowanie i przetestowanie pięciu programów kształcenia na piątym poziomie Polskich Ram Kwalifikacji.

Kształcenie będzie realizowane na pięciu kierunkach studiów na Politechnice Śląskiej:

 • automatyka i robotyka (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Wydział Mechaniczny Technologiczny)
 • elektrotechnika (Wydział Elektryczny)
 • transport (Wydział Transportu)
 • mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczny Technologiczny)
 • zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Organizacji i Zarządzania).

Powstanie pięć grup szkoleniowych, każda po 15 osób, wsparcie obejmie łącznie 75 osób. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu kształcenie jest możliwe do zrealizowania w ramach godzin kontaktowych na uczelni w trakcie 6 miesięcy (1+5) oraz odbycia praktyk u przedsiębiorcy również w okresie 6 miesięcy (1+5). Wynagrodzenie uczestnika praktyk będzie finansowane z projektu pozyskanego przez Politechnikę Śląską i będzie wynosić do 4000 zł brutto miesięcznie.

Grupą, do której adresowany jest projekt, są osoby:

 • młode, wchodzące na rynek pracy,
 • które po przerwie (np. urlopie wychowawczym) chcą podjąć zatrudnienie w przemyśle motoryzacyjnym
 • pracujące w innych branżach i chcące się przekwalifikować,

*PODSTAWOWY WYMÓG OD UCZESTNIKA: posiadanie kwalifikacji co najmniej na poziomie 4. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Zgodnie z regulaminem projektu nie mogą w nim uczestniczyć:

 • studenci;
 • osoby zatrudnione w branży motoryzacyjnej;
 • osoby nieposiadające kwalifikacji co najmniej na poziomie 4. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

W ramach procesu rekrutacji kandydaci będą mogli wskazać preferowany kierunek kształcenia, jednak ostateczny podział uczestników na kierunki zostanie dokonany przez organizatorów po uwzględnieniu potrzeb partnerów przemysłowych, liczby kandydatów, celu projektu oraz kompetencji kandydata.

Należy jednak pamiętać, że na piątym poziomie, na którym prowadzone jest kształcenie w ramach projektu MotoPOWER, w programie nauczania przeważają przedmioty ogólnotechniczne których zakres tematyczny jest w znacznej mierze wspólny dla wszystkich kierunków. Widoczne zróżnicowanie kierunków kształcenia następuje dopiero na wyższych poziomach (studia inżynierskie i magisterskie).

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź wejdź na stronę internetową www.MotoNa5.polsl.pl

 

Klaster Nowoczesnych Systemów Transportowych, jako instytucja wspierająca idee serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w projekcie.

Kontakt

Adres biura projektu:

ul. Hagera 41
41-800 Zabrze

Dane kontaktowe:

Tel. + 48 668 089 474
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drukuj

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

logo rpo

Projekt „Utworzenie Klastra Nowoczesnych Systemów Transportowych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013