aktualności

Klaster Nowoczesnych Systemów Transportowych ser­decz­nie za­pra­sza wszyst­kich­ chęt­nych do za­po­zna­nia się z ulotką in­for­ma­cyj­na dla pro­jek­tu "Ze stra­te­gią, bez stresu do ryn­ko­we­go sukcesu".

Krótki opis pro­jek­tu:
Cech Rze­miosł Różnych i Przed­się­bior­czo­ści w Bytomiu w part­ner­stwie z Grupą Gumułka -Eu­ro­edu­ka­cja Sp. z o.o. z sie­dzi­bą w Ka­to­wi­cach re­ali­zu­je projekt po­le­ga­ją­cy na wdro­że­niu wspar­cia do­rad­cze­go skie­ro­wa­ne­go do 48 firm o sta­tu­sie MMŚP z terenu woj.ślą­skie­go. Zakłada się, iż udzie­lo­ne do­radz­two prze­ło­ży się na zwrost liczby MMŚP wy­ko­rzy­stu­ją­cych wspar­cie part­ne­rów spo­łecz­nych przy re­ali­za­cji działań wspie­ra­ją­cych rozwój przed­się­biorstw, w tym po­zwa­la­ją­cych na efek­tyw­ne wy­ko­rzy­sta­nie podmio­to­wych sys­te­mów fi­nan­so­wa­nia w re­gio­nach. Grupę objętą wspar­ciem pro­jek­to­wym sta­no­wić będą firmy z woj. ślą­skie­go zrze­szo­ne w ramach Cechu, jak również firmy ko­ope­ru­ją­ce z woj. ślą­skie­go. Wa­run­kiem uczest­nic­twa w pro­jek­cie jest wpłata przez MMŚP wkładu wła­sne­go w wy­so­ko­ści 10% war­to­ści wspar­cia do­rad­cze­go.
Wspar­cie będzie re­ali­zo­wa­ne w ter­mi­nie od 01.09.2018r. do 31.08.2020r.

Aby do­wie­dzieć się więcej za­pra­sza­my do od­wie­dze­nia strony in­ter­ne­to­wej: http://www.cech.bytom.pl/pro­jek­ty­/16-pro­jek­ty­-ze­-stra­te­gia­-be­z-stre­su­-do­-ryn­ko­we­go­-suk­ce­su.html

Pozdrawiamy

Zespół NOSTRA

Kontakt

Adres biura projektu:

ul. Hagera 41
41-800 Zabrze

Dane kontaktowe:

Tel. + 48 668 089 474
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drukuj

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

logo rpo

Projekt „Utworzenie Klastra Nowoczesnych Systemów Transportowych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013